தமிழகத்தில் பல்வேறு இடங்களில் இலவச ஸஹர் உணவு விவரம் – 2021

தமிழகத்தில் பல்வேறு இடங்களில் இலவச ஸஹர் உணவு விவரம் நோன்பு திறக்கும்போது ஓதும் துஆ அல்லாஹும்ம லகசும்து வபிக ஆமன்து வஅலைக தவக்கல்து வஅலா ரிஸ்கிக அஃப்தர்து…